Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις αναγκαίες διαδικασίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου προκειμένου να οδηγηθεί στη λήψη πιστοποιητικού. Ένα διαχειριστικό σύστημα αποτελείται από διαδικασίες, διαμορφώνοντας έναν οδηγό ορθής πρακτικής που πρέπει πιστά να ακολουθείται από την επιχείρηση και τα μέλη αυτής. Τα συστήματα ISO μπορεί να εφαρμοστούν από κάθε επιχείρηση και οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

 Τα οφέλη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
 • βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου
 • αυξημένη ικανοποίηση των πελατών καθώς οι υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται με συνέπεια και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών.

ISO 9001 : 2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Κάθε Σύστημα Ποιότητας ουσιαστικά στοχεύει στη Διοικητική Οργάνωση της επιχείρησης που οδηγεί στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. Η Διαχείριση Ποιότητας αποτελείται από τις σχεδιασμένες και συστηματικές διαδικασίες που περιγράφουν τις δραστηριότητες της εταιρίας, οι οποίες εφαρμόζονται στα πλαίσια ενός Συστήματος Ποιότητας και τεκμηριώνονται έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας. Το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 στοχεύει στην διασφάλιση ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις που αφορούν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων /υπηρεσιών της επιχείρησης.

ISO 14001 : 2019

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι μεταξύ άλλων:

 • Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του ξενοδοχείου
 • Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή κυρώσεων
 • Η πρόληψη της ρύπανσης
 • Η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους λειτουργίας
 •  Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η προσέλκυση νέων πελατών και η είσοδος σε νέες αγορές
 • Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές.
 • Η πιστοποίηση του χαρακτηρισμού του ξενοδοχείου ως πράσινο και ποιοτικό
 • Η ενίσχυση της φήμης του ξενοδοχείου προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο marketing της ξενοδοχειακής μονάδας.
 • Η βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
 • Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και η αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών.

ISO 14064 : 2018

Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Το ISO 14064-1 αποτελεί τη βάση για τη ουσιαστική και ποσοτική καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενός οργανισμού ή και Ο.Τ.Α., δηλαδή για τον καθορισμό του εταιρικού/οργανικού αποτυπώματος άνθρακα (CCF). Το πρότυπο παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις αρχές και τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αναφορά αποθεμάτων των αερίων του θερμοκηπίου εντός κάθε οργανισμού. Το πρότυπο ISO 14064-1 συμβάλλει στην καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της επιχείρησης/οργανισμού με δομημένο τρόπο με σκοπό την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Το περιεχόμενο του ISO 14064-1 βασίζεται στο Πρωτόκολλο για τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG Protocol). Το πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε το 1998 από το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων (WRI) για την τυποποίηση της λεγόμενης λογιστικής άνθρακα.

ISO 50001 : 2018

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Ο σκοπός αυτού του Διεθνούς προτύπου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης της ενεργειακής χρήσης και της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η εφαρμογή του προτύπου θα οδηγήσει στην μείωση των ενεργειακών εξόδων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας.

ISO 45001 : 2018

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018

Το ISO 45001:2018  εκδόθηκε το 2018 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σε κάποιες χώρες η  εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελεί νομοθετική απαίτηση. Πολλές επιχειρήσεις πάλι, θέλουν απλά να μειώσουν τα συμβάντα στο σύνολό τους. Όπως και να έχει πάντως, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί μείζον θέμα για τις σημερινές επιχειρήσεις.

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801:
• συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
• μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης
• καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού
• απτή απόδειξη μιας υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
• ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων
• επίτευξη καλύτερων όρων ασφάλισης του προσωπικού (μειωμένα ασφάλιστρα)
• επίδειξη επιμέλειας και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό

ISO 39001 : 2015

Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας

Το πρότυπο ISO 39001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για τον Σχεδιασμό, Εφαρμογή και Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και απευθύνεται σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες, άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν τη Οδική Ασφάλεια, όπως:

• Εταιρίες Logistics / Μεταφορών
• Εταιρίες Οδικής Βοήθειας
• Εταιρείες Διαχείρισης Οδικών Αξόνων
• Ταξιδιωτικά πρακτορεία/Γραφεία Γεκικού Τουρισμού
• ΚΤΕΛ και εταιρείες μεταφοράς επιβατών
• Εταιρίες Ταχυμεταφορών (Courier)
• Εταιρίες Ταξί
• Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
• Τεχνικές εταιρείες
• Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων
• Εταιρείες/Οργανισμοί που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων (π.χ. Δήμοι)

ISO 37001 : 2015

Σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς

Το πρότυπο ISO 37001 έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Κατευθύνει τους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν. H εφαρμογή του προτύπου ISO 37001 και η πιστοποίηση δεν εξαλείφει τον κίνδυνο της διαφθοράς, το σίγουρο όμως είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την καταπολέμησή της.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία και για να σας βοηθήσουμε να βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε. Επιπλέον, αναλύουμε την επισκεψιμότητα και ενισχύουμε την ασφάλεια της πλατφόρμας, ώστε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις  εδώ.

Απορρίψη όλων
Αποδοχή όλων
trigger cookie icon
Scroll to Top